Warm up - couple exercising before jogging

การเริ่มต้นออกกำลังกาย

มีนาคม 3, 2018 4F4132 0

การเริ่มต้นออกกำลังกาย กระตุ้นตัวเองให้ออกกำลังกาย ให้นึกถึงเป้าหมายเรื่องน้ำหนักที่จะลด ท่านอาจจะไม่ได้นึกถึงตัวเอง ท่านต้องนึกถึงลูกหลาน หากท่านออกกำลังกายเป็นประจำเมื่อท่านสูงอายุท่านอาจจะดูแลลูกหล อ่านต่อ